TOVIAZ SmPC

Toviaz (fesoterodin) ATC-kod: G04BD11 Urologiskt spasmolytika Rx, (F)

TOVIAZ 4 mg och 8 mg depåtabletter. TOVIAZ 4 mg tabletter är ljusblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FS’. TOVIAZ 8 mg tabletter 8 mg tabletter är blå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FT’.

TOVIAZ är avsett för vuxna för symptomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens av blåstömningar och/eller trängningar, som kan uppträda vid överaktiv blåsa.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot jordnötter eller soja eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
 • Urinretention
 • Ventrikelretention
 • Okontrollerat trångvinkelglaukom
 • Myasthenia gravis
 • Svårt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C)
 • Samtidig användning av CYP3A4-hämmare hos individer med måttligt till svårt nedsatt lever- eller njurfunktion
 • Svår ulcerös kolit
 • Toxisk megakolon.


Varningar och försiktighet

TOVIAZ skall användas med försiktighet hos patienter med:

 • Klinisk signifikant obstruktion av blåsans utflöde som innebär en risk för urinretention (t ex kliniskt signifikant prostataförstoring pga benign prostatahyperplasi)
 • Obstruktiv sjukdom i magtarmkanalen (t ex pylorusstenos)
 • Gastroesofageal reflux och/eller vilka samtidigt tar läkemedel (t ex orala bisfosfonater) som kan framkalla eller förvärra esofagit
 • Nedsatt mag-tarmmotilitet
 • Autonom neuropati
 • Kontrollerat trångvinkelglaukom


Försiktighet skall vidtagas vid förskrivning eller upptitrering av fesoterodin hos patienter där en ökad exponering för den aktiva metaboliten förväntas:

 • Nedsatt leverfunktion
 • Nedsatt njurfunktion
 • Samtidig administrering av potenta eller måttliga CYP3A4-hämmare
 • Samtidig administrering av en potent CYP2D6-hämmare

 Subventioneras endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgien

Ansvarig för marknadsföring av Toviaz i Sverige:
Pierre Fabre Pharma Norden AB
Karlavägen 108, plan 9
115 26 Stockholm Sverige
+ 46 08 625 33 50

Datum för översyn av produktresumén 11/2020

För ytterligare information hänvisas till www.fass.se  

PP-TOV-SWE-0001 AUG 2020