För patienter med överaktiv blåsa eller urininkontinens har Toviaz (fesoterodin) sedan 2007 varit ett behandlingsalternativ. Toviaz har effekt på trängningssymptom vid överaktiv blåsa med eller utan inkontinens.(1)

Toviaz - flexibel dosering för individanpassad behandling av överaktiv blåsa!

1. Toviaz produktresumé
Till produktresumé

SE TOVIAZ PRODUKTFILMER

Hämta material

Testa dina kunskaper (QUIZ)

Minskar antalet blåstömningar och episoder av trängningsinkontinens.(1)

Effekten av fasta doser fesoterodin 4 mg och 8 mg utvärderades i två randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade fas 3-studier på 12 veckor. Kvinnliga (79%) och manliga (21%) patienter med en genomsnittsålder på 58 år (intervall 19-91 år) deltog. Totalt var 33% av patienterna ≥65 år och 11% ≥75 år.

I slutet av behandlingen hade antalet blåstömningar per dygn och antalet episoder av trängningsinkontinens per dygn minskat statistiskt signifikant i fesoterodingruppen jämfört med placebogruppen. Likaledes var svarsfrekvensen (% patienter som rapporterade att deras tillstånd hade ”förbättrats avsevärt” eller ”förbättrats” på en 4- gradig skala för behandlingsnytta) signifikant högre med fesoterodin än med placebo. Vidare förbättrade fesoterodin den genomsnittliga förändringen av tömd volym per blåstömning liksom av antalet kontinenta dagar per vecka.

De vanligaste biverkningarna i alla grupper var muntorrhet:

Muntorrhet:
Placebo: 8,5 %
Toviaz (Fesoterodin): 28,8%

Den rekommenderade startdosen för Toviaz är 4 mg en gång om dagen. Beroende på det individuella behandlingsresultatet, kan dosen ökas till 8 mg en gång per dag. Vänligen se Toviaz produktresumé för fullständig information.

1. Toviaz produktresumé
Till produktresumé

Vill du läsa registrerings-studien av Chapple?
Klicka HÄR för att gå till PubMed

Fler patienter rapporterade att deras tillstånd hade "förbättrats avsevärt" eller "förbättrats"(1)

Bilden visar förändringen av antalet kontinenta dagar per vecka vid behandling med Toviaz.

1. Toviaz produktresumé
Till produktresumé

Mer om överaktiv blåsa och urininkontinens

Vill du hämta material att använda i din praktik?

Här kan du ladda ner patentinformation
och urineringsschema.

Se våra produktfilmer om Toviaz

Här kan du ta del av studier och förstå Toviaz verkningsmekanism.

Flexibel dosering med Toviaz.(1)

Startdosen är 4 mg vilken kan ökas till 8 mg beroende på patientens svar. 

Full behandlingseffekt kunde man se mellan 2 och 8 veckor. Det rekommenderas därför att effekten hos den enskilda patienten utvärderas efter 8 veckors behandling.(1)

1. Toviaz produktresumé
Till produktresumé

Viktig säkerhetsinformation

Toviaz (fesoterodin) ATC-kod: G04BD11 Urologiskt spasmolytika Rx, (F)TOVIAZ 4 mg och 8 mg depåtabletter. TOVIAZ 4 mg tabletter är ljusblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FS’. TOVIAZ 8 mg tabletter 8 mg tabletter är blå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FT’.TOVIAZ är avsett för vuxna för symptomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens av blåstömningar och/eller trängningar, som kan uppträda vid överaktiv blåsa.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot jordnötter eller soja eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, Urinretention, Ventrikelretention, Okontrollerat trångvinkelglaukom, Myasthenia gravis, Svårt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C), Samtidig användning av CYP3A4-hämmare hos individer med måttligt till svårt nedsatt lever- eller njurfunktion, Svår ulcerös kolit, Toxisk megakolon.

Varningar och försiktighet: TOVIAZ skall användas med försiktighet hos patienter med: Klinisk signifikant obstruktion av blåsans utflöde som innebär en risk för urinretention (t ex kliniskt signifikant prostataförstoring pga benign prostatahyperplasi), Obstruktiv sjukdom i magtarmkanalen (t ex pylorusstenos), Gastroesofageal reflux och/eller vilka samtidigt tar läkemedel (t ex orala bisfosfonater) som kan framkalla eller förvärra esofagit, Nedsatt mag-tarmmotilitet, Autonom neuropati, Kontrollerat trångvinkelglaukom.

Försiktighet skall vidtagas vid förskrivning eller upptitrering av fesoterodin hos patienter där en ökad exponering för den aktiva metaboliten förväntas: Nedsatt leverfunktion , Nedsatt njurfunktion , Samtidig administrering av potenta eller måttliga CYP3A4-hämmare,  Samtidig administrering av en potent CYP2D6-hämmare. Subventioneras endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien
Ansvarig för marknadsföring av Toviaz i Sverige: Pierre Fabre Pharma Norden AB, Karlavägen 108, plan 9, 115 26 Stockholm Sverige, + 46 08 625 33 50
Datum för översyn av produktresumén 11/2020

För ytterligare information hänvisas till www.fass.se 

PP-TOV-SWE-0010 DEC 2020