Hämta material

Bläddra i våra broschyrer

Patientbroschyr

Urineringsschema

Bäckenbottenträning

Viktig säkerhetsinformation

Toviaz (fesoterodin) ATC-kod: G04BD11 Urologiskt spasmolytika Rx, (F)TOVIAZ 4 mg och 8 mg depåtabletter. TOVIAZ 4 mg tabletter är ljusblå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FS’. TOVIAZ 8 mg tabletter 8 mg tabletter är blå, ovala, bikonvexa, filmdragerade och präglade på ena sidan med bokstäverna ’FT’.TOVIAZ är avsett för vuxna för symptomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens av blåstömningar och/eller trängningar, som kan uppträda vid överaktiv blåsa.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot jordnötter eller soja eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, Urinretention, Ventrikelretention, Okontrollerat trångvinkelglaukom, Myasthenia gravis, Svårt nedsatt leverfunktion (Child Pugh C), Samtidig användning av CYP3A4-hämmare hos individer med måttligt till svårt nedsatt lever- eller njurfunktion, Svår ulcerös kolit, Toxisk megakolon.

Varningar och försiktighet: TOVIAZ skall användas med försiktighet hos patienter med: Klinisk signifikant obstruktion av blåsans utflöde som innebär en risk för urinretention (t ex kliniskt signifikant prostataförstoring pga benign prostatahyperplasi), Obstruktiv sjukdom i magtarmkanalen (t ex pylorusstenos), Gastroesofageal reflux och/eller vilka samtidigt tar läkemedel (t ex orala bisfosfonater) som kan framkalla eller förvärra esofagit, Nedsatt mag-tarmmotilitet, Autonom neuropati, Kontrollerat trångvinkelglaukom.

Försiktighet skall vidtagas vid förskrivning eller upptitrering av fesoterodin hos patienter där en ökad exponering för den aktiva metaboliten förväntas: Nedsatt leverfunktion , Nedsatt njurfunktion , Samtidig administrering av potenta eller måttliga CYP3A4-hämmare,  Samtidig administrering av en potent CYP2D6-hämmare. Subventioneras endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin

Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien

Ansvarig för marknadsföring av Toviaz i Sverige:
Pierre Fabre Pharma Norden AB, Karlavägen 108, plan 9, 115 26 Stockholm Sverige, + 46 08 625 33 50
Datum för översyn av produktresumén 11/2020

För ytterligare information hänvisas till www.fass.se  

PP-TOV-SWE-0010 DEC 2020