For pasienter med overaktiv blære eller urininkontinens har Toviaz (fesoterodin) vært et behandlingsalternativ siden 2007. Toviaz har effekt på trengningssymptomer ved overaktiv blære med eller uten inkontinens.(1)

Toviaz - fleksibel dosering for individtilpasset behandling av overaktiv blære!

1. Preparatomtale for Toviaz
Til preparatomtale

SE opplæringsfilmene OM TOVIAZ

LAST NED MATERIALE

TEST KUNNSKAPENE DINE (QUIZ)

Reduserer antallet blæretømminger og episoder av trengningsinkontinens.(1)

Effekten av faste doser fesoterodin 4 mg og 8 mg ble vurdert i to randomiserte, dobbelblinde og placebokontrollerte fase 3-studier over 12 uker. Kvinnelige (79 %) og mannlige (21 %) pasienter med en gjennomsnittsalder på 58 år (intervall 19–91 år) deltok. Totalt var 33 % av pasientene ≥65 år og 11 % ≥75 år.

I slutten av behandlingen hadde antallet blæretømminger per døgn og antallet episoder av trengningsinkontinens per døgn ble statistisk signifikant redusert i fesoterodingruppen sammenlignet med placebogruppen. Tilsvarende var responsfrekvensen (% pasienter som rapporterte at tilstanden deres var "betydelig forbedret" eller "forbedret" på en skala fra 1 til 4 for behandlingsutbytte) signifikant høyere med fesoterodin enn med placebo. Videre forbedret fesoterodin den gjennomsnittlige forandringen av tømt volum per blæretømming samt antallet kontinente dager per uke.

De vanligste bivirkningene i alle grupper var munntørrhet:

Munntørrhet:
Placebo: 8,5 %
Toviaz: 28,8%

Den anbefalte startdosen for Toviaz er 4 mg én gang om dagen. Avhengig av det individuelle behandlingsresultatet kan dosen økes til 8 mg én gang per dag. Vennligst se prepratomtalen for Toviaz for fullstendig informasjon.

1. Preparatomtale for Toviaz
Til preparatomtale

Vil du lese registreringsstudien av Chapple?
Klikk HER for å gå til PubMed.

Flere pasienter rapporterte at tilstanden deres var "betydelig forbedret" eller "forbedret"(1)

Bildet viser forandringen i antallet kontinente dager per uke ved behandling med Toviaz.

1. Preparatomtale for Toviaz
Til preparatomtale

Mer om overaktiv blære og urininkontinens

Vil du laste ned materiale som kan
brukes i din praksis?

Her kan du laste ned pasientinformasjon og vannlatingsskjema

Se opplæringsfilmene våre om Toviaz

I filmene går Kjetil gjennom epidemiologi, symptomer og behandlingsalternativer. Du får klare råd om hvordan du diagnostiserer og hjelper pasientene dine.

Fleksibel dosering med Toviaz.(1)

Startdosen er 4 mg og kan økes til 8 meg avhengig av pasientens reaksjon. 

Full behandlingseffekt ble sett mellom 2 og 8 uker. Det anbefales derfor at effekten hos den enkelte pasienten blir vurdert etter 8 ukers behandling.(1)

1. Preparatomtale for Toviaz
Til preparatomtale

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Munntørrhet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme. Tørr hals. Svimmelhet, hodepine. Nyre/urinveier: Dysuri. Psykiske: Søvnløshet. Øye: Tørre øyne.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet, peanøtter eller soya eller overfor hjelpestoffene. Urinretensjon, ventrikkelretensjon, ukontrollert trangvinkelglaukom, myasthenia gravis, alvorlig ulcerøs kolitt, toksisk megakolon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child Pugh C). Samtidig bruk av potent CYP3A4- hemmere hos pasienter med moderat til kraftig nedsatt lever eller nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler – TOVIAZ bør brukes med forsiktighet hos pasienter med: Betydelig hindret blæretømming med fare for urinretensjon. Ved obstruktiv sykdom i mage-tarmkanalen. Organiske årsaker til overaktiv blære må utelukkes før behandling. Angioødem er rapportert med fesoterodin, og har i noen tilfeller oppstått etter 1. dose. Forsiktighet skal utvises ved risiko for QT-forlengelse. Forsiktighet må utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner pga. mulige bivirkninger som f.eks. uklart syn, svimmelhet og søvnighet. Interaksjoner: Samtidig behandling med andre legemidler som har antimuskarine eller antikolinerge egenskaper kan resultere i uttalte terapeutiske effekter og bivirkninger.
For ytterligere informasjon, se her.

Pfizer Norge AS, MT innehaver

PP-TOV-NOR-0073